Skorochów - nieruchomości niezabudowane

Burmistrz Nysy

ogłasza I -szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

                 nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych  we wsi Skorochów

 

1.Działka nr 1, o pow. 10049  m2, karta mapy 1, K.W. OP1N/00019486/0, Poz. Rej. G. 85 .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 779.000,00 zł

2.Działka nr 2, o pow.  9334  m2, karta mapy 1, K.W.19486, Poz. Rej. G. 85 .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 765.000,00 zł

3.Działka nr 3 , o pow. 9539  m2, karta mapy  1, K.W. 19486, Poz. Rej. G. 85 .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:  784.000,00 zł

4.Działka nr 4 , o pow. 21471  m2, karta mapy  1, K.W. 19486, Poz. Rej. G. 85 .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1.038.000,00 zł

 

Uwaga:

Poz.1 – w pasie zieleni izolacyjnej działki nr 1 przebiega sieć wodociągowa ø 90 i kanalizacji sanitarnej ø 200 wraz dwoma studzienkami;

Poz.2 i 3 w pasie zieleni izolacyjnej  przebiega sieć wodociągowa ø 110 oraz dwa kable telefoniczne.

Poz. 4 – w pasie zieleni izolacyjnej przebiega sieć wodociągowa ø 110 oraz dwa kable telefoniczne, ponadto znajduje się przyłącze wody ø 90 i przez działkę przebiega kanalizacja sanitarna ø 200 wraz z czterema studzienkami.

 

Przeznaczenie : Działki nr nr 1, 2, 3 znajdują się częściowo na obszarze oznaczonym symbolem planu - 23 MZ (MP, MC, UH, UG, URu, ZP)- tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkalnictwa zbiorowego (hotel) i dopuszczalnym : motelu, pensjonatów, usług handlu, gastronomii, rzemiosła  częściowo na obszarze oznaczonym symbolem planu – 22ZI,  tereny przeznaczone pod zieleń izolacyjną.

Działka nr 4 znajduje się częściowo na obszarze oznaczonym symbolem planu - 23 MZ (MP, MC, UH, UG, URu, ZP)- tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkalnictwa zbiorowego (hotel) i dopuszczalnym : motelu, pensjonatów, usług handlu, gastronomii, rzemiosła  częściowo na obszarze oznaczonym symbolem planu – 22ZI, 25ZI  tereny przeznaczone pod zieleń izolacyjną. – 26KP, ZI tereny parkingów.

               

Nieruchomości nie są obciążone jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich.

Nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług wg obowiązujących przepisów + koszty przygotowania dokumentacji w wysokości:  poz.1 do 3: 520,00 zł + obowiązujący VAT, poz. 4 : 670,00 zł + obowiązujący VAT.

Cena osiągnięta w przetargu + podatek od towarów i usług wg obowiązujących przepisów + koszty przygotowania dokumentacji płatne przed zawarciem umowy notarialnej .Ponadto nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej.

 

 Przetargi odbędą się w dniu  08 listopada 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego

w Nysie ul. Kolejowa 15, pok. Nr 230

 

Poz. 1 o godz. 10:30,      Poz. 2 o godz. 11:00,      Poz. 3 o godz. 11:30,        Poz. 4 o godz. 12:00

 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wnieść w gotówce w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15 lub na konto Urzędu: ING Bank Śląski S.A. Oddział w Opolu Nr 34 1050 1504 1000 0022 8890 9431, nie później niż do dnia  04 listopada 2013 r.

Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Nysie.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia kupna sprzedaży.

Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają wpłacone wadium zostanie zwrócone.

 

Warunkiem do uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:

1. Dokumentu tożsamości, a osoby prawne dodatkowo winne okazać aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, a w przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika (oprócz aktualnego wypisu ) przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania.

W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

 W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka
z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami

2. Dowodu wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

 

W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca nie będącego obywatelem lub przedsiębiorca państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r.o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z póz zm. ) wymagane będzie zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

 

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości o przetargu można uzyskać w Biurze  Zamówień Publicznych, Urzędu Miejskiego

w Nysie przy ul. Kolejowej 15, pok. 237, jak również telefonicznie pod  nr 77 40 80 513 lub 77 40 80 553


powrót...
Załączniki:
mapa.png
Informację wytworzył lub odpowiada za treść dnia 27.08.2013
Opublikowana przez Krzysztof Korostyński dnia 27.08.2013. Wygasa 08.11.2013. Odsłon 1644, Wersja 1
Początek strony