Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.:

„Dokumentacja projektowa przebudowy drogi w ul. Witkiewicza w Jędrzychowie”.  

 

   Termin składania ofert upływa w dniu 27 maja 2022 r. o godzinie 11:00

Ofertę należy przesłać droga elektroniczną na adres e-mail: j.krzywon@www.nysa.pl 

 

---------------------------------------------------------------------------------


WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA
 
Pytania


1. Jaka jest rzeczywista długość drogi? (z map wynika, że nie jest to 200 m, a 360 m)


2. Na jakiej długość brakuje kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi, jaki odcinek należy zaprojektować?


3. Ile brakujących przyłączy/przykanalików wodociągowych, kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować?
4. na jakiej długości odcinku należy zaprojektować kanalizację teletechniczną? Czy mowa o kanale technologicznym?


5. Czy droga jest drogą publiczną, czy wewnętrzną?


6. Zadanie dotyczy tylko działki drogowej, której właścicielem jest gmina?

 

 

Odpowiedzi
Ad.1. Długość drogi objętej zaproszeniem wynosi ok. 360 m.

 

Ad.2. Należy zaprojektować ok. 150 m kanału deszczowego z wpustami ulicznymi na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chełmońskiego do włączenia do istniejącego kanału deszcz. O 500 mm.

 

Ad.3. Ilość brakujących przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Wykonawca powinien oszacować we własnym zakresie.
Ilość przyłączy kanalizacji deszczowej określona zostanie na etapie konsultacji przeprowadzonych przez Wykonawcę z właścicielami działek przyległych.
Gmina nie mam obowiązku odbierania wód opadowych z terenów posesji, lecz wyrazi zgodę na wniosek właściciela.
Lokalizację przyłączy/przykanalików należy uzgodnić z właścicielami posesji w formie pisemnego oświadczenia wraz z podpisem na załączniku graficznym przedstawiającym zaakceptowaną lokalizację.
Opisana wyżej forma uzgodnienia dotycz również lokalizacji zjazdów i dojść do furtek dla działek niezabudowanych.

 

Ad.4. Na całym odcinku drogi należy zaprojektować kanał technologiczny o dł. 360 m, spełniający wymagania techniczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz.U. 2015 poz. 680)

 

Ad.5. Obecnie wydzielone geodezyjnie działki o nr ewid. 257, 258 stanowią wewnętrzną drogę gminną, lecz zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, działki te znajdują się na obszarze oznaczonym symbolem KDD z przeznaczeniem pod drogę publiczną,  dojazdową.

 

Ad.6. Tak

 

--------------------------------

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Biuro Projektowe Officium Jarosław Hołówko

 

Cena ofertowa brutto - 37.225,00