Termin składania ofert upływa w dniu 16  grudnia 2020 r. o godzinie 10:00

W załączeniu  

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 

 

-----------------------------

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

Na podstawie art.38  ust.2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r  Prawo zamówień publicznych. (Pzp.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania.

 

Pytanie

Proszę o informację dotyczącą przedmiotu zamówienia:

1. Punkt 1 podpunkt 1 w treści - przystanki zlokalizowane na terenie miasta należy zamiatać trzy razy w tygodniu (brak wyszczególnionych dni). Natomiast zapis we wzorze umowy punkt 2

podpunkt 2- precyzuje poszczególne dni  tj. wtorek, piątek, niedziela.

2. Punkt 1   podpunkt 2 , kosze na przystankach należy opróżniać trzy razy w tygodniu (brak wyszczególnionych dni), natomiast we wzorze umowy punkt 2 podpunkt 4 widnieje zapis o czterech razach w tygodniu i są wyszczególnione dni wtorek, czwartek, piątek, niedziela.

Bardzo proszę o sprecyzowanie dotyczącego ilości dni oraz czy niedziele wchodzą w zakres prac.

 

Odpowiedź.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w § 1 ust.2 wzoru umowy.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść rozdziału I punkt 3.1. SIWZ na treść :

„Przedmiot zamówienia obejmuje szczegółowy zakres wskazany w § 1 pkt.2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ”.

 

Przedmiotowe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców  i stanowią integralną część SIWZ.

 

                                                  -------------------------------------------------

 

 

W ZAŁĄCZENIU ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT

plik: zestawienie 46-2020. pdf

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji zawartych w załączonym zestawieniu otwartych ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -  wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

 

 ---------------------------

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

(zgodnie z art.92 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych)

 

W załączeniu pełna treść zawiadomienia plik:  „zawiadomienie 46-2020.pdf”