Termin składania ofert upływa w dniu 30 października 2020 r. o godzinie 12:00

W załączeniu:   

- Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ  – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu do dnia 9 listopada  2020 r.   

 

W załaczeniu:

- wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ 

- ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

-----------------------------------------------------------------------------------

Zmiana treści SIWZ

 

                                  Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia treść SIWZ  dla przedmiotowego postępowania - poprzez poprawę oczywistej omyłki pisarskiej  w punkcie  5.2  SIWZ.

 

Zgodnie z SEKCJĄ III.1.1) ogłoszenia o zamówieniu  nr 2020/S189-456622 opublikowanego  w Dzienniku Urzędowym  Unii Europejskiej Nr 2020/S 189-456622, punkt 5.2 SIWZ ma brzmieć: 

 

"Wykonawca jest zobowiązany posiadać aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o którym mowa w art.5.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym lub aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego, wydaną na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów."

 

Przedmiotowa zmiana nie prowadzi do zmiany ogłoszenie o zamówieniu ----------------------------------------------------

 

 

 

W ZAŁĄCZENIU ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT

 

plik: "8. zestawienie 36-2020.pdf"

 

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji zawartych w załączonym zestawieniu otwartych ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -  wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.


--------------------------------------------------------------

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

(zgodnie z art.92 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych)

W załączeniu pełna treść zawiadomienia plik:  „9. zawiadomienie 36-2020.pdf”