Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Zasady i tryb udostępniania oraz przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania reguluje ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Pisemny wniosek możecie Państwo złożyć lub przesłać:
- osobiście w Urzędzie Miejskim w Nysie,
- pocztą na adres Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa,
- pocztą elektroniczną na adres Urzędu Miejskiego w Nysie - nysa@www.nysa.pl
- za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej utworzonej w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ,
- faksem na numer 77 433 27 05.

Rejestr wniosków o udzielenie informacji publicznej (Pełnomocnik Burmistrza Nysy do spraw informacji publicznej, pok. 217)