Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.:

Utrzymanie szaletów miejskich w Nysie

Termin składania ofert upływa w dniu 12 grudnia 2019 r. o godz. 11:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia


Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważnia postępowanie z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty (z najniższą ceną ofertową), 

przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia