Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.:

Utworzenie kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 – dostawa i montaż wyposażenia kuchni.

Termin składania ofert upływa w dniu 21 listopada 2019 r. o godz. 10:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia


WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA

Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści zaproszenia do składania ofert na przedmiotowe postępowanie.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający w pkt 20 dopuści kuchnię o mocy 10,4kW? 

Pytanie 2.

Czy Zamawiający w pkt 21 dopuści kuchnię o mocy 15,6 kW? 

Odpowiedź pytanie 1 i 2.

Łączna moc urządzeń elektrycznych nie może przekroczyć mocy przyznanej w warunkach technicznych dla przyłącza energetycznego. Różnica mocy na poszczególnych urządzeniach nie może w sumie przekroczyć 2 kW.  

Przedmiotowe wyjaśnienia stanowią integralną część zaproszenia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.


Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

INVEST HORECA BISTRO Mariusz Gajdos,

33-300 Nowy Sącz, ul. Zawiszy Czarnego 24

 Cena ofertowa brutto:  84.972,87 zł