Burmistrz Nysy zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie trybu i sposobu powoływania
oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Nysie

I) Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Nysie.

II) Harmonogram konsultacji
Opinie, uwagi oraz propozycje w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Nysie można składać w terminie od dnia 29 czerwca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku.
Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w terminie 14 dni od terminu zakończenia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie.

III) Adresaci konsultacji
1. Opinie, uwagi oraz propozycje w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Nysie mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową w obszarze dotyczącym konsultacji.
2. Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa, adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji, dane osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

IV) Formy konsultacji
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Nysie odbywają się w następujących formach:
1) pisemnej papierowej, poprzez wypełnienie i złożenie w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Nysie formularza dostępnego na stronie internetowej Urzędu oraz w Wydziale Rozwoju Polityki Społecznej, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, pok. 130.
2) pisemnej elektronicznej, poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną wskazanego formularza (dostępnego na stronie internetowej) na adres: m.majdanska@www.nysa.pl

V) Miejsce konsultacji
Urząd Miejski w Nysie, Kancelaria, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, parter, adres poczty elektronicznej: m.majdanska@www.nysa.pl

VI) Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.
Wydział Rozwoju Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa.

Burmistrz Nysy
Kordian Kolbiarz


Nysa, dnia 21 czerwca 2023 r.