Działając zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022 poz. 1029 ze zm.) Burmistrz Nysy informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu pn. "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nysa na lata 2022-2025 z perspektywą do 2030" oraz podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu konsultacji społecznych ww. projektu dokumentu.