Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

 

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącego realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 19 stycznia 2023 r. o godzinie 12:00

  W załączeniu  

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Dzienniku Urzędowym UE

- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami

 

Link do postępowania na miniportalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/80330a8a-9de7-4afe-ac52-e75919938b57

 

-------------------------------------------------

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

 

Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) dla przedmiotowego postępowania.

 

W załączeniu pełna treść wyjaśnień - plik: "7. Wyjaśnienia treści SWZ.pdf"

-----------------------------------------

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (2)

 

Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) dla przedmiotowego postępowania.

 

W załączeniu pełna treść wyjaśnień - plik: "8. Wyjaśnienia treści SWZ (2).pdf"

----------------------------------------

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1.250.000,00 zł brutto. 

---------------------

 

ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT

 

plik: "9. Informacja z otwarcia ofert 64-2022.pdf"

----------------------------------------------------------------------------------

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

(zgodnie z art.253 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych)

 

W załączeniu pełna treść zawiadomienia - plik: "10. zawiadomienie o wyborze  64-2022.pdf"