Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.

Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym poprzez przebudowę przejść dla pieszych w Nysie przy ul. Bohaterów Warszawy

Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych:

1)    Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym poprzez przebudowę przejść dla pieszych w Nysie przy ul. Bohaterów Warszawy- przejście przy Przedszkolu nr 5,

2)    Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym poprzez przebudowę przejść dla pieszych w Nysie przy ul. Bohaterów Warszawy-przejście przy Szkole Podstawowej nr 1

3)    Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym poprzez przebudowę przejść dla pieszych w Nysie przy ul. Bohaterów Warszawy-przejście przy Przedszkolu nr 1”

 

      Termin składania ofert upływa w dniu 5 listopada 2021 r. o godzinie 11:00

 

W załączeniu  

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami 

 

Link do postępowania na miniportalu:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4aed790d-99b7-45f2-a985-e9d50bfeffc8

------------------------------------

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 249.500,00 zł brutto.

----------------------------

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 255  pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień publicznych – z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty