Zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu pn.: 

Dokumentacja projektowa przebudowy pasa drogowego

dróg gminnych w Niwnicy.  

Termin składania ofert upływa w dniu 20 lipca 2021 r. o godzinie 11:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami

------------------

Zamawiający unieważnił postępowanie, z uwagi na fakt, iż cena jedynej złożonej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiąjący zamierzał przeznaczyć na sfinasowanie zamówienia.

Cena złożonej oferty - 97.908,00 zł

Kwota przeznaczona na sfinasowanie zamówienia -30.000,00 zł