Termin składania ofert upływa w dniu 16 października 2020 r. o godzinie 10:00

W załączeniu:   

- Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP 

-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

-----------------------------------------------------------------------------------------------

W ZAŁĄCZENIU ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT
 

plik: "zestawienie 38-2020.pdf"

       Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji zawartych w załączonym zestawieniu otwartych ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -  wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.