Termin składania ofert upływa w dniu 16 października 2020 r. o godzinie 10:00

W załączeniu:   

- Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP 

-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

-----------------------------------------------------------------------------------------------

W ZAŁĄCZENIU ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT
 

plik: "zestawienie 38-2020.pdf"

       Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji zawartych w załączonym zestawieniu otwartych ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -  wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

(zgodnie z art.92 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych)

 

W załączeniu pełna treść zawiadomienia plik: "12. zawiadomienie 38-2020 .pdf"