Termin składania ofert upływa w dniu 30 października 2020 r. o godzinie 12:00

W załączeniu:   

- Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami