Termin składania ofert upływa w dniu 14 sierpnia  2020 r. o godzinie 11:00

W załączeniu   

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami


 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art.38 ust.2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Zamawiający udziela wyjaśnień treści SIWZ

W załączeniu pełna treść wyjaśnień  plik:

7. wyjaśnienia treści SIWZ - 11.08.2020.pdf

 

-----------------------------------

W ZAŁĄCZENIU ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT
 

plik: "8. zestawienie 27-2020"

       Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji zawartych w załączonym zestawieniu otwartych ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -  wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

 

----------------------------

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

(zgodnie z art.92 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych)

 

 

W załączeniu pełna treść zawiadomienia plik: "9. zawiadomienie 27 – 2020 .pdf" 

 

 

----------------------------------------------------------------------

 

Informacja

o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo Budowlane MOBUD Sp. z o.o ul. Stokrotek 9,  48-303 Nysa

i o unieważnieniu odrzucenia oferty Monumentum Sp. z o.o.  ul. Tarnobrzeska 2/2, 53-404 Wrocław

 

 

W załączeniu pełna treść informacji:

 

plik:  "10. informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf"

 

--------------------------------------------

 

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

w wyniku powtórzenia czynności badania i oceny złożonych ofert

 

 

Zamawiający wykonując wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 6 października 2020 r. sygn. akt. KIO 2180/20  powtórzył czynności badania i oceny ofert  w postępowaniu.

 

 

W załączeniu pełna treść zawiadomienia plik: " zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -  w wyniku powtórzenia czynności.pdf"