Termin składania ofert upływa w dniu 12 sierpnia  2020 r. o godzinie 10:00

W załączeniu   

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ

W załączeniu pełna treść zmiany plik: "6. zmiana siwz z dnia 3-08-2020.pdf"

--------------------------

W ZAŁĄCZENIU ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT
 

plik: "7. zestawienie 25-2020.pdf"

       Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji zawartych w załączonym zestawieniu otwartych ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -  wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

--------------------

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1)  ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na fakt, iż  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.