Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.:

Dostawa laptopów

 

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn."Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  

Termin przesłania oferty upływa w dniu 21 kwietnia  2020 r. o godzinie 10:00.  

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres e- mail:   j.krzywon@www.nysa.pl       

 

----------------------

Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści zaproszenia 

 

 

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

Odpowiedź: Tak.

 

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?

Odpowiedź:  Tak.

 

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji?

Odpowiedź:  Tak.

 

Pytanie 4

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury sprawdzającej legalność dostarczonego oprogramowania?

Odpowiedź: Tak.

 

Pytanie 5

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?

Odpowiedź: Tak.

 

Pytanie 6

W związku z faktem, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest dla użytkownika działającego w obszarze edukacyjnym, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zaakceptuje  w zamawianych komputerach system operacyjny Windows 10 Pro Academic dostarczany w ramach programu STF  („ Shape The Future”), który jest optymalny kosztowo i dedykowany dla jednostek edukacyjnych typu przedszkola, szkoły podstawowe, zawodowe, średnie oraz szkoły policealne?

Odpowiedź: Nie.

 

 

Pytanie 7

Prosimy o zgodę na zaoferowanie procesora Ryzen 3 (np. Ryzen 3 3200u).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie procesora Ryzen 3

------------------

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

KOMBIT PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

61-612 Poznań ul. Migdałowa 60

 

Cena ofertowa brutto:  94.660,80