Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.:

<>

Wykonanie i dostawa 3 szt. koszy do segregacji odpadów

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres e- mail: j.krzywon@www.nysa.pl

             Termin przesłania oferty upływa w dniu 10.04.2020 r. o godzinie 12:00.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

VISION Krystyna Trawczyńska

ul. Towarowa 9, 44-100 Gliwice

Cena ofertowa brutto: 6.211,50 zł