Termin składania ofert upływa w dniu 26 marca 2020 r. o godzinie 10:00

W załączeniu :

- ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w  BZP

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

-----------------------------------------------------------------------

W ZAŁĄCZENIU ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT

plik6 . Zestawienie 12-2020.zip

 

       Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji zawartych w załączonym zestawieniu otwartych ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -  wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

---------------------------------------------------------------------------------

W ZAŁĄCZENIU ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

plik: "zawiadomienie 12-2020.pdf"