Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.: 

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Emilii Gierczak, Wita Stwosza, Bohaterów Warszawy i Marii Curie-Skłodowskiej, w zakresie określonym uchwałą Rady Miejskiej w Nysie nr XVIII/293/19 z dnia 20 grudnia 2019 r., wraz z prognozą oddziaływania ustaleń projektu planu na środowisko oraz prognozą skutków finansowych uchwalenia planu

 

Termin składania ofert upływa w dniu 17 lutego 2020  r. o godz. 12:00

W załączeniu pełna treść zaproszenia

-----------------

W postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

„Urbiplan”, Iwona Zięba

ul. Wojska  Polskiego 5, 49-100 Niemodlin

Cena ofertowa btutto:  9.500,00 zł